CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

លេខទំនាក់ទំនងទាន់ហេតុការណ័
023 890888
ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង
ជាមួយយើង
ស្វែងរកពួកយើង

លេខទំនាក់ទំនងផ្នែកអតិថិជន

លេខទំនាក់ទំនងផ្នែកអតិថិជនរបស់យើងនឹងឆ្លើយតបរាល់សំណួរ ឬតម្រូវការរបស់ទាក់ទងលើធានារ៉ាប់រងទូទៅ។ បើសិនជាអ្នកចង់បានការផ្ដល់ប្រឹក្សាដែលល្អបំផុតសំរាប់ការធានា ឬត្រូវការស្វែងរកដំណើរការបច្ចុប្បន្នដែលសមហេតុផល លេខទំនាក់ទំនងនេះនឹងផ្ដល់យោបល់ និងនាំផ្លូវអ្នក។

ទាមទារសំណង

មិនច្បាស់ថាតើគួរដាក់ស្នើការទាមទារសំណងឬទេ? ទទួលបានចម្លើយនៅទីនេះ

ដំណាក់កាលទាមទារសំណង

ដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណង


នៅពេលដែលយើងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការទាមទារសំណងរបស់លោកអ្នក យើងនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការពាក្យបណ្តឹងទាំងនោះភ្លាមៗដោយយោងទៅតាមព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកបានផ្តល់អោយ ហើយយើងក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដ៏រហ័សទាន់ចិត្តជូនដល់លោកអ្នក។

ការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃព្រឹត្តិការណ៍


នៅពេលទទួលបានពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងរបស់លោកអ្នក និងបន្ទាប់ពីស្វែងរកស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងរួច យើងនឹងបន្តធ្វើការវាយតម្លៃបន្ថែមទៅលើការគ្របដណ្តប់នានាដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នក ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើដំណើរការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងនោះដោយការជួសជុល ជំនួសថ្មី ឬធ្វើអោយដូចដើមវិញ។ យើងនឹងបន្តធ្វើការវាយតម្លៃបន្ថែមទៅលើការគ្របដណ្តប់នានាដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នក ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើដំណើរការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងនោះដោយការជួសជុល ជំនួសថ្មី ឬធ្វើអោយដូចដើមវិញ។

ការទូទាត់សំណង


នៅក្រោយពេលបញ្ចប់ការជួសជុល ជំនួសថ្មី ឬធ្វើអោយដូចដើមវិញរួច ការទូទាត់សំណងទាំងអស់នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងការទូទាត់សងជំនួសអ្នកដោយគ្មានសាច់ប្រាក់។

សេវាកម្មក្រោយការទាមទារសំណង


យើងធ្វើការតាមដាន នឹងបន្តពង្រឹងសេវាកម្មទាមទារសំណងរបស់យើងអោយមានភាពលឿនរហ័សទាន់ចិត្ត ជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាកម្មដែលប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវចិត្តរបស់លោកអ្នក។ ជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាកម្មដែលប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវចិត្តរបស់លោកអ្នក។

ជាន់ទី២ អាគារភ្នំពេញថៅវ័រ ផ្ទះលេខ៤៤៥ មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Tel: +៨៥៥​ ២៣៨៩០៨៨៨

អ៊ីម៉ែល: claim@cbgeneral.vip