CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

ថែមជូនកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពយានយន្តនៅរៀងរាល់ការទិញធានារ៉ាបរងយានយន្តកញ្ចប់សេវាកម្ម COMPREHENSIVE

Posted in: Blog | On Monday, November 9, 2020
ដំណឹងល្អ! ដោយសារការឆ្លើយតបដ៏លើសលប់ សុីប៊ី អុីនសួរេនបន្តប្រូម៉ូសិនក្នុងការថែមជូនកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពយានយន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។ រាល់ការជាវធានារ៉ាប់រងយានយន្តកញ្ចប់សេវាកម្ម Comprehensive នៅថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានដោយឥតគិតថ្លៃនូវកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពយានយន្ត! រួសរាន់ឡើងកុំឱ្យឱកាសនេះកន្លងផុតឱ្យសោះ!
ស្វែងយល់បន្ថែមទៅលើហេតុផល៥យ៉ាងដែលរថយន្តរបស់អ្នកគួរតែបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព៖
ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបានតារាងតម្លៃធានារ៉ាប់រងយានយន្តរបស់អ្នក!
☎️ 023 890 999
📩 info@cbgeneral.vip
ផ្នែកទាមទារសំណង៖ ០២៣ ៨៩០ ៨៨៨