CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

ការជូនដំណឹងអំពីការព្រមព្រៀងអំពីការផ្ទុកទិន្នន័យ

Posted in: Blog | On Wednesday, August 23, 2023

ឯកជនភាពរបស់អ្នកគឺសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ប្តេជ្ញា ធានាថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្រោមការថែទាំរបស់ក្រុមហ៊ុនមានសុវត្ថិភាព និងគួរទុកចិត្តបាន។ កថាខណ្ឌខាងក្រោមនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនប្រមូល ដំណើរការ ប្រើប្រាស់ រក្សា សុវត្ថិភាព រក្សាភាពត្រឹមត្រូវ និងរបៀបដែលអ្នក អាច ចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានប្រមូលដោយក្រុមហ៊ុនតាមរយៈបណ្តាញផ្សេងៗដូចជា អន្តរការី ឈ្មួញកណ្តាល ដៃគូអាជីវកម្ម និងថ្នាលឌីជីថល រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះគេហទំព័រ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និង ថ្នាលពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកទេ។
ក្រុមហ៊ុនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈថ្នាលឌីជីថលមិនមានបំណងសម្រាប់ បុគ្គលដែលមានអាយុក្រោមច្បាប់កំណត់នោះទេ ហើយក្រុមហ៊ុនណែនាំអោយបុគ្គលនេះមិនឱ្យផ្ទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេតាមរយៈថ្នាលឌីជីថលរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេ។

ការផ្លាស់ប្តូរការផ្ទុកទិន្នន័យ

ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ពិនិត្យមើលការជូនដំណឹង អំពីការផ្ទុកទិន្នន័យនេះ (“សេចក្តីជូនដំណឹងនេះ”) ជាទៀងទាត់ និងមានសិទ្ធិកែប្រែ និងធ្វើអោយមានបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់ការផ្តល់ជូនណាមួយនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ស្របតាមតម្រូវការអាជីវកម្ម និងផ្លូវច្បាប់។ ការផ្តល់នូវទិន្នន័យថ្មីបំផុត និងការកែប្រែណាមួយដែលធ្វើឡើងនឹងអាចរកបាននៅលើគេហទំព័រនេះ។

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ត្រូវបានពិនិត្យចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី ១៧ សីហា ២០២៣។

ការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនអាចប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក និង/ឬអង្គភាព/បុគ្គលផ្សេងទៀតដែលភ្ជាប់ជាមួយអ្នក ដើម្បីដំណើរការ/សម្របសម្រួលការទិញ និងថែទាំបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង/បណ្ណសន្យា ឬអនុវត្តសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងការធានារ៉ាប់រង ដោយពឹងផ្អែកលើទំនាក់ទំនងដែលអ្នកមានជាមួយក្រុមហ៊ុន ដែលអាចរួមបញ្ចូល៖

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណទូទៅ និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល និងព័ត៌មានលំអិតអំពីទូរសព្ទទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ស្ថានភាពគ្រួសារ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ប្រវត្តិនៃការអប់រំ លក្ខណៈរាងកាយ កំណត់ត្រាសកម្មភាពដូចជា កំណត់ត្រាបើកបរ រូបថត ប្រវត្តិការងារ ជំនាញ និងបទពិសោធន៍ ការទាមទារលម្អិត និងព័ត៌មានសំខាន់ៗ។

ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ និងព័ត៌មានគណនី

លេខកាតសម្រាប់គោលបំណងក្នុងការទូទាត់ លេខគណនីធនាគារ និងព័ត៌មានលម្អិតហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។

ព័ត៌មានអំពីអត្តសញ្ញាណ

លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លេខសំបុត្រកំណើតរបស់កូនអ្នក លេខលិខិតឆ្លងដែន លិខិតការងារ/ទិដ្ឋាការការងារ ឬលេខប័ណ្ណអនុញ្ញាតការងារ លេខសមាជិកមូលនិធិផ្តល់ជំនួយរបស់និយោជិត លេខអត្តសញ្ញាណពន្ធ លេខអត្តសញ្ញាណយោធា ប័ណ្ណបើកបរ ឬលេខដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ផ្សេងទៀត ។

ការទំនាក់ទំនង និងការកត់ត្រា

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងទម្រង់ណាមួយ រួមទាំងតាមរយៈអ៊ីមែល សារ SMS (សារខ្លី) កម្មវិធី Telegram កម្មវិធី WhatsApp ឬសារផ្សេងទៀត និងការសន្ទនាដែលបានកត់ត្រារវាងតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុន ទីស្នាក់ការទូរសព្ទ និងអ្នក។

ការគ្រប់គ្រងផលិតផល និងសេវាកម្ម

ក្រុមហ៊ុនរក្សានូវព័ត៌មានជាក់លាក់មួយចំនួនដូចជា អាសយដ្ឋានអចលនទ្រព្យ ស្លាកលេខរថយន្ត ផែនការធ្វើដំណើរ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនិងព័ត៌មានលំអិតនៃការទាមទារសំណង ព័ត៌មានដែលទទួលបានសម្រាប់គោលបំណងសម្រាប់អតិថិជន ដោយការយកចិត្ដទុកដាក់និងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងផ្សេងទៀតដែលអ្នកមាន។

ទីផ្សារ យុទ្ធនាការ ការផ្សព្វផ្សាយ និងការស្ទង់មតិ

អ្នកអាចជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនអំពីចំណូលចិត្តការធ្វើទីផ្សាររបស់អ្នក ការចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការ និងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល ឬឆ្លើយតបទៅនឹងការស្ទង់មតិ ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ សកម្មភាពមួយចំនួននឹងមានលក្ខខណ្ឌបន្ថែម ដែលអាចមានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សូមអានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់។

ព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

លេខសម្គាល់គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នក រូបភាពកម្រងព័ត៌មាន និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនតាមរយៈ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ថ្នាលឌីជីថល។ ប្រសិនបើអ្នកពេញចិត្តភ្ជាប់គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នក ដែលផ្តល់ដោយ អ្នកផ្តល់សេវាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀតទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកនៅលើថ្នាលឌីជីថលណាមួយនៃ ប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចែករំលែកជាមួយក្រុមហ៊ុន អាចនឹងរួមបញ្ចូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលជាផ្នែកនៃ គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នក ឬកម្រងព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលអ្នក។

ដំណើរការ និងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនស្រងយកតែទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចអនុវត្តបាន និងចាំបាច់ចំពោះតម្រូវការ និងសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីអនុវត្តមុខងារអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន និងដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍ល្អនៃសេវាកម្មអតិថិជន។
ក្រុមហ៊ុនអាចប្រមូល និងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

• សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យារវាង ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ហើយ អ្នក

• សម្រាប់ការអនុវត្ត មុខងារអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន

• ដើម្បីផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងដល់អ្នក និងអ្នកត្រួតត្រា ថែទាំ គ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្ដិផលិតផល និង/ឬសេវាកម្ម រួមទាំងការ បន្តបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

• ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីការផ្លាស់ប្តូរបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ក្រុមហ៊ុន លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត ការបន្តបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ថ្នាលឌីជីថល និង បញ្ហារដ្ឋបាលផ្សេងទៀត

• ដើម្បីដំណើរការ វាយតម្លៃ និងសម្រេចចិត្តលើកម្មវិធី ឬសំណើណាមួយដែលអ្នកធ្វើឡើងក្នុងការស្នើសុំផលិតផល និង សេវាកម្មធានារ៉ាប់រង

• សម្រាប់ការអនុវត្តដំណើរការដោយការយកចិត្តទុកដាក់ត្រឹមត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិ ដើម្បីធ្វើសុពលភាព និងបញ្ជាក់ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយ អ្នក

• សម្រាប់ការផ្គូផ្គងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលកាន់កាប់ដោយ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ឬសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន ទាក់ទងនឹងអ្នកនៅពេលណាដែលចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងណាមួយដែលមានរាយក្នុង សេចក្តីជូនដំណឹងនេះ

• សម្រាប់ដំណើរការ ការទាមទារសំណង ឬការផ្តល់សេវាកម្ម ទាក់ទងនឹងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬទាក់ទងនឹងសេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ដោយ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក

• ដើម្បីវាយតម្លៃសិទ្ធិទទួលបានរបស់អ្នកសម្រាប់ផែនការទូទាត់ និងប្រតិបត្តិបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង និង ការទូទាត់ផ្សេងទៀតរបស់អ្នក។

• ដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្មបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅលើ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ថ្នាលឌីជីថល ដោយផ្តល់ព័ត៌មាន និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបំពេញតាម តម្រូវការរបស់អ្នក។

• ដើម្បីដោះស្រាយការតវ៉ា និងគ្រប់គ្រងសំណើសម្រាប់ការចូលប្រើទិន្នន័យ ការលុប ឬ ការកែតម្រូវ។

• សម្រាប់ការអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមានទាំងអស់ ច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ គោលការណ៍ណែនាំ និង/ឬតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិ ក៏ដូចជាតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាល ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ និងអាជ្ញាធរណាមួយដែលយើងជាកម្មវត្ថុ ឬបញ្ជាណាមួយរបស់តុលាការ។

• សម្រាប់ការប្តឹងតវ៉ា ការពារ ឬឆ្លើយតបតាមបណ្តឹងជាក់ស្តែង ឬសក្តានុពល ឬសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នបទប្បញ្ញត្តិ និងមិនមែនបទប្បញ្ញត្តិ។

• ជាទូទៅសម្រាប់ការការពារសិទ្ធិ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជាការធានានូវសមត្ថភាពបច្ចេកទេស និងដំណើរការនៃប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន។

• ដើម្បីតាមដាន និងស្វែងរកសកម្មភាពក្លែងបន្លំណាមួយនៅក្នុង ឧស្សាហកម្មធានារ៉ាប់រង។

• ដើម្បីវាយតម្លៃចំនួនបំណុលណាមួយចំពោះ ឬពីអ្នក និងការប្រមូល ឬយកមកវិញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយដែលលោកអ្នកជំពាក់ ឬបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានផ្តល់ការធានា ឬជាអ្នកធានាសម្រាប់បំណុលទាំងនោះរបស់អ្នក ។

• ដើម្បីអនុញ្ញាតអោយអ្នកទិញ អ្នកចាត់ចែង អ្នកផ្ទេរប្រាក់ អ្នកចូលរួម ឬសមាជិករងនៃ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក (or any of CB General Insurance Plc.) ឬអាជីវកម្មរបស់សាខាដើម្បីវាយតម្លៃប្រតិបត្តិការដែលមានន័យថាជាកម្មវត្ថុនៃការរៀបចំឡើងវិញ ការរួមបញ្ចូលគ្នា ការលក់ ការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នា ការផ្ទេរភារកិច្ច ការចូលរួម ឬការចូលរួមរង ។

• គោលបំណង សវនកម្ម ការអនុលោម ការវិភាគ និងអធិការកិច្ច ។

• សម្រាប់ការធ្វើទីផ្សារ (រួមទាំងទីផ្សារផ្ទាល់) នៃ ផលិតផលធានារ៉ាប់រង។

• ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ ស្វែងយល់ និងវិភាគឥរិយាបថអតិថិជន ទីតាំង ចំណូលចិត្ត និងប្រជាសាស្រ្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដើម្បី ផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត ព្រមទាំងអនុវត្តការផ្តល់ជូនពិសេស និងកម្មវិធីទីផ្សារដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងចំណូលចិត្ត និងទម្រង់របស់អ្នក ។

• ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ឬសាខាណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌនៃផលិតផល និងសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងដល់អ្នក។ និង

• គោលបំណងផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងការរៀបរាប់ខាងលើ។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដែលស្នើសុំដោយក្រុមហ៊ុន គឺជាកាតព្វកិច្ច លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុននូវព័ត៌មានបែបនេះទេ ក្រុមហ៊ុនប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការធានារ៉ាប់រង ឬឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារសំណងណាមួយឡើយ។

ការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

ដោយសារលក្ខណៈសកលរបស់ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក សហការី ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ និងសាខា និងបណ្តាញអាជីវកម្មទូទាំងពិភពលោក សម្រាប់គោលបំណងដែលបានកំណត់ខាងលើ ក្រុមហ៊ុនអាចផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាលក្ខណ:អន្តរជាតិទៅភាគីដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានរបបការពារទិន្នន័យខុសៗគ្នា។ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៃ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក អ្នកផ្តល់សេវា ដៃគូអាជីវកម្ម អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល ឬរដ្ឋបាលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីបំពេញគោលបំណងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ទៅនឹងគោលបំណងនៃការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

ការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនអាចបញ្ចេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ទៅកាន់ភាគីដូចរៀបរាប់ខាងក្រោម (រួមទាំងអ្នកនៅក្នុង និងក្រៅប្រទេសកម្ពុជា)៖

• អន្តរការី អ្នកផ្តល់សេវា អ្នកម៉ៅការ អ្នកម៉ៅការបន្ត ឬភាគីទីបីដែលផ្តល់សេវាកម្មដល់ក្រុមហ៊ុន នៅក្នុងស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក

• បុគ្គលណាក៏ដោយដែលមានកាតព្វកិច្ចរក្សាការសម្ងាត់ចំពោះក្រុមហ៊ុន ដូចជាសវនករខាងក្រៅ អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្រ្ត អ្នកតំណាងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត និងអ្នកគណនាតម្លៃ

• ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័នច្បាប់ និង អាជ្ញាធរផ្សេងទៀត

• ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន និង សម្ព័ន្ធភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ

• ដោយភ្ជាប់គណនីថ្នាលឌីជីថល ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ជាមួយនិងគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀតរបស់អ្នក ដែលអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនបង្ហាញទិន្នន័យជាមួយអ្នកផ្តល់សេវានៃគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀតរបស់អ្នក ហើយអ្នកយល់ច្បាស់ថាការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលក្រុមហ៊ុនបង្ហាញ នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឱ្យទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានបង្ហាញជាមួយ គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀតរបស់អ្នកទេ សូមកុំភ្ជាប់គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀតរបស់អ្នកជាមួយគណនីថ្នាលឌីជីថល ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក របស់អ្នក របស់អ្នក និងកុំចូលរួមក្នុងការចែករំលែកសង្គមនៅលើ ថ្នាលឌីជីថលរបស់ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក

• អ្នកក៏អាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅលើផ្ទាំងសារ បន្ទប់ជជែក ទំព័រប្រវត្តិរូប និងប្លក់ ក៏ដូចជាថ្នាលឌីជីថល ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ផ្សេងទៀត ដែលអ្នកអាចផ្ទុកទិន្នន័យ និងមាតិកា។ សូមជម្រាបជូនថា រាល់ព័ត៌មានដែលអ្នកបង្ហោះ ឬបង្ហាញតាមរយៈថ្នាលទាំងនេះ នឹងត្រូវបានមើលដោយអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ អ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាលឌីជីថល ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ក៏ដូចជាសហគមន៍។ ក្រុមហ៊ុនណែនាំអ្នកឱ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលព្យាយាមបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឬព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត នៅពេលប្រើប្រាស់ ថ្នាលឌីជីថល ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក

• អ្នកទទួលការចាត់តាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកចាត់តាំងដែលមានសក្តានុពល អ្នកទិញ ឬអ្នកទទួលសក្តានុពល និងអ្នកស្នង តំណែង

• ភាគីណាមួយផ្សេងទៀត ទាក់ទងនឹងអ្នកដែលអ្នកបានយល់ព្រមចំពោះការបង្ហាញ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

• ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ទទួលខុសត្រូវចំពោះ ការការពារ និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រើរួមគ្នា។ ការចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុង ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ត្រូវបានរឹតត្បិតសម្រាប់តែបុគ្គលដែលមានតម្រូវការដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ចូល ផ្លាស់ប្តូរ និងលុប សំណើ

ក្រុមហ៊ុនចាត់វិធានការសមហេតុផលទាំងអស់ ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ដោយអ្នក ឬភាគីដែលមានការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកគឺត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ មិនបំភាន់ និងរក្សាបច្ចុប្បន្នភាពស្របតាមគោលបំណងដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានប្រមូល និងដំណើរការបន្ថែមទៀត។
នៅក្រោមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន អ្នកអាចមានសិទ្ធិ៖

• ការចូលប្រើ ឬកែប្រែ ឬកែតម្រូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលមិនត្រឹមត្រូវ មិនពេញលេញ បំភាន់ ឬមិនបច្ចុប្បន្នភាព។

• ស្នើសុំលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្រោម ហេតុផលជាក់លាក់។

• ដកការយល់ព្រមរបស់អ្នក ឬស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរវិសាលភាពនៃ ការយល់ព្រមរបស់អ្នក។

• ធ្វើបណ្តឹងអំពី ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក នៅលើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

សូមចំណាំថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនអាចនឹងត្រូវបានលើកលែងពីការចូលប្រើ ការកែតម្រូវ ការជំទាស់ ការលុប ឬសិទ្ធិក្នុងការទប់ស្កាត់ ស្របតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យក្នុងតំបន់។

ការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

ការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ដើម្បីធានាថាវាត្រូវបានអនុវត្តតាមច្បាប់រក្សាទុកទិន្នន័យ និងច្បាប់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្មានការបញ្ជូនទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិត ឬប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យអាចធានាបានពេញលេញនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានហេតុផលដើម្បីជឿថាអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុនត្រូវបានរំខាន សូមជូនដំណឹងមកក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗ។

ការរក្សាទុក

ក្រុមហ៊ុននឹងមិនរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យូរជាងការចាំបាច់សម្រាប់ការបំពេញគោលបំណងដើម ដែលវាត្រូវបានប្រមូលនោះទេ។ ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់វិធានការសមស្របទាំងអស់ ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានបំផ្លាញ ឬលុបជាអចិន្ត្រៃយ៍ ប្រសិនបើលែងត្រូវការតទៅទៀត លុះត្រាតែការរក្សាទុកនោះ គឺចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងប្រតិបត្តិការ សវនកម្ម ច្បាប់ និយតកម្ម ពន្ធ ឬគណនេយ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀត

នៅពេលផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀតដល់ក្រុមហ៊ុន អ្នកអនុវត្ត៖

i) ជូនដំណឹងដល់បុគ្គលនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ និង
ii) ត្រូវទទួលបានការយល់ព្រមតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយសម្រាប់ការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ ការបង្ហាញ និងការផ្ទេរ (រួមទាំងការផ្ទេរអន្តរជាតិ) នៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាក់ទងនឹងបុគ្គលម្នាក់នោះ ដោយយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។

ព័ត៌មានផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រមូល

“ព័ត៌មានផ្សេងទៀត” គឺជាព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលមិនបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលរបស់អ្នក ដូចជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត និងព័ត៌មានឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានតាមរយៈខូគី (Cookies) ស្លាកភីកសែល និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មផ្សេងទៀត ព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយអ្នក និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

ក្រុមហ៊ុន និងអ្នកផ្តល់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុន អាចប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមតាមវិធីផ្សេងៗ រួមទាំង៖

• ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់កម្មវិធី នៅពេលអ្នកទាញយក និងប្រើប្រាស់កម្មវិធី ដូចជាកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាដែលឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចរបស់អ្នក ចូលប្រើ ម៉ាស៊ីនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន និងព័ត៌មាន និងឯកសារអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានទាញយកទៅកាន់កម្មវិធីដោយផ្អែកលើលេខឧបករណ៍របស់អ្នក។

• ខូគី (Cookies) គឺជាឯកសារទិន្នន័យដែលត្រូវបានរក្សាទុកដោយផ្ទាល់នៅលើកុំព្យូទ័រដែលអ្នកកំពុងប្រើ។ គី (Cookies) អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនកំណត់អត្តសញ្ញាណកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងប្រមូលព័ត៌មានដូចជាប្រភេទកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក ពេលវេលាដែលបានចំណាយក្នុងការប្រើប្រាស់ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក។ ថ្នាលឌីជីថល ទំព័រដែលបានចូលមើល ចំណូលចិត្តភាសា និងគេហទំព័រប្រទេសដែលអាចអនុវត្តបាន។ ក្រុមហ៊ុនអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងសុវត្ថិភាព កែលម្អការរុករក បង្ហាញព័ត៌មានឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព សម្រួលបទពិសោធន៍របស់អ្នក ខណៈពេលកំពុងប្រើប្រាស់ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក។ ថ្នាលឌីជីថល ឬប្រមូលទិន្នន័យស្ថិតិអំពីការប្រើប្រាស់ ថ្នាលឌីជីថលរបស់ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ឃី (cookies)ក៏អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនបង្ហាញអ្នកជាមួយនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬការផ្តល់ជូនដែលទំនងជាចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុនក៏អាចប្រើឃី (cookies) ដើម្បីតាមដានការឆ្លើយតបរបស់អ្នកចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយក្រុមហ៊ុនអាចប្រើឃី (cookies) ឬឯកសារផ្សេងទៀតដើម្បីតាមដានការឆ្លើយតបរបស់អ្នកចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។

• ព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាទីតាំងរបស់អ្នក ឬមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលអ្នកពេញចិត្តត្រូវបានប្រមូលនៅពេលដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចែករំលែកវាជាមួយក្រុមហ៊ុន។ លុះត្រាតែរួមបញ្ចូលជាមួយទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ព័ត៌មាននេះមិនពិពណ៌នាអំពីអ្នកផ្ទាល់ទេ។

សូមជម្រាបថា ក្រុមហ៊ុនអាចប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្សេងទៀតសម្រាប់គោលបំណងណាមួយ លើកលែងតែកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនតម្រូវឱ្យធ្វើបើមិនដូច្នេះទេគឺស្ថិតក្រោមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនតម្រូវឱ្យចាត់ទុកព័ត៌មានផ្សេងទៀតជាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលចែងក្រោមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ នោះការប្រើប្រាស់បន្ថែមដែលបានរាយក្នុងផ្នែក “ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលបានប្រមូល” ខាងលើ ក្រុមហ៊ុនអាចប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្សេងទៀតសម្រាប់គោលបំណងទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ និង បញ្ចេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

គេហទំព័រភាគីទីបី

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះមិនពាក់ព័ន្ធ និងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះឯកជនភាព ព័ត៌មាន ឬសកម្មភាពផ្សេងទៀតរបស់ភាគីខាងក្រៅដែលអាចភ្ជាប់ទៅថ្នាលឌីជីថលរបស់ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ភ្ជាប់ជាមួយភាគីខាងក្រៅផ្សេងទៀត មិនចាំបាច់បង្ហាញពីការយល់ព្រមលើគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ដោយ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក នោះទេ។ ថ្នាលឌីជីថល។ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក សូមជម្រាបជូនថា ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រមូល ប្រើប្រាស់ ដំណើរការ និងការចែករំលែកបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងសកម្មភាពរបស់អង្គការផ្សេងៗ អ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នកផ្តល់កម្មវិធី អ្នកផ្តល់វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម អ្នកផ្តល់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ អ្នកផ្តល់សេវាឥតខ្សែ ឬក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលមានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលអ្នកចែករំលែក។

សូមជម្រាប សូមជម្រាបជូនថា ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រមូល ប្រើប្រាស់ ដំណើរការ និងការចែករំលែកបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងសកម្មភាពរបស់អង្គការផ្សេងៗ អ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នកផ្តល់កម្មវិធី អ្នកផ្តល់វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម អ្នកផ្តល់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ អ្នកផ្តល់សេវាឥតខ្សែ ឬក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលមានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលអ្នកចែករំលែក។

ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗ

ជាផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការយល់កាន់តែច្បាស់ លើផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីរបស់ ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក ក្រុមហ៊ុននឹងទាក់ទងទៅពីពេលមួយទៅពេលមួយ ឬផ្ញើព័ត៌មានដល់អ្នកអំពីផលិតផល ឬសេវាកម្មថ្មីនោះ។
ដើម្បីជៀសវាងពីការទទួលបានព័ត៌មានអំពីផលិតផល ឬសេវាកម្មថ្មីៗ អ្នកអាចចុច “បញ្ចប់ការភ្ជាប់” ដែលបានរកឃើញនៅក្នុងអ៊ីមែលនីមួយៗ ឬទាក់ទងជាមួយសេវាកម្មអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន។
ក្រុមហ៊ុនខិតខំបំពេញតាម សំណើរជៀសវាងពីការទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នក ក្នុងរយៈពេលដ៏សមរម្យមួយ។ សូមជម្រាបជូនថា ប្រសិនបើអ្នក បដិសេធ ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនអាចលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចេញពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យ នៃភាគីខាងក្រៅដែលក្រុមហ៊ុនបានចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករួចហើយនោះទេ។ សូមជម្រាបផងដែរថា ប្រសិនបើអ្នក ជ្រើសរើសមិនទទួលព័ត៌មានទីផ្សារពីក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុននៅតែអាចផ្ញើព័ត៌មានរដ្ឋបាលសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដល់អ្នក ដែលអ្នកមិនអាចជ្រើសរើសជៀសវាងការទទួលបាន បានទេ។

QR Code

ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក តែងតែគោរពទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អតិថិជន និងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុវត្ថិភាពទិន្នន័យឯកជនរបស់អតិថិជនជានិច្ច។ សូមជម្រាបថាលោកអ្នកកំពុងតែរៀបនឹងបង្កើត QR Code និង អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលស្កេន QR Code របស់អ្នកចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងព័ត៌មានអំពី បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នក រួមមានប៉ុន្ដែមិនកម្រិតត្រឹម៖

ក. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

– នាម​ គោត្តនាម

– អត្តលេខអតិថិជន

– ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត

– លេខទូរស័ព្ទ

– អ៊ីម៉ែល

ខ. ព័ត៌មានអំពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

– លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

– ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

– រយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង

– ផែនការអត្ថប្រយោជន៍

– តារាងអត្ថប្រយោជន៍

អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងត្រូវសួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមុននឹងធ្វើការទាញយក QR Code

សំណួរ និងពាក្យបណ្តឹង

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវទាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការសាកសួរ ការកែតម្រូវ ការលុប ឬពាក្យបណ្តឹង សូមសរសេរមកកាន់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំតាមរយៈ

ក្រុមហ៊ុន ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក
សេវាកម្មអតិថិជន
ជាន់ទី 20 អគារព្រីនស៍ភ្នំពេញ ផ្ទះលេខ 445 មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ បឹងព្រលិត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រ​ កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ 1800-208388
អ៊ីមែល៖ info@cbgeneral.vip