CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

ទិវាកុមារអន្តរជាតិ

Posted in: Blog | On Tuesday, June 1, 2021

រីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិ! ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ស៊ីប៊ី សូមជូនពរដល់កុមារទាំងអស់

ឱ្យមានសុខភាពនិងសំណាងល្អ។

សុខភាពរបស់កុមារគឺជាកត្តាសំខាន់មួយ ក៏ដូចជាក្តីបារម្ភរបស់មាតាបិតាទាំងអស់ផងដែរ។ ការពារកូនរបស់អ្នកជាមួយនឹងធានារ៉ាប់រង

ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តឥលូវនេះ ដើម្បីធានាបានថាកូនរបស់អ្នកនឹងលូតលាស់

ជាមួយសុខភាពរឹងមាំ។

សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំឥលូវនេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោងធានារ៉ាប់រងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់លោកអ្នក។

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ៖
📞០២៣ ៨៩០ ៩៩៩
📩 info@cbgeneral.vip
សម្រាប់ការទាមទារសំណង៖ ០២៣ ៨៩០ ៨៨៨