CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

វិធីសាស្រ្តទាមទារសំណងទៅលើធានារ៉ាប់រងសុខភាព ឬគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល ពីស៊ីប៊ី អ៊ីនសួរេន

Posted in: Blog | On Saturday, November 14, 2020
ការទាមទារសំណងទៅលើធានារ៉ាប់រងសុខភាព ឬគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល កើតឡើងនៅពេលលោកអ្នកដាក់សំណើរសុំទៅលើថ្លៃចំណាយទៅលើសេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្ត្ត ដែលអ្នកបានទទួលរួចហើយ ឬទៅលើថ្លៃចំណាយដោយផ្ទាល់ (មាននៅក្នុងការធានារបស់លោកអ្នក)។ ស៊ីប៊ី អ៊ីនសួរេនសូមបង្ហាញអ្នកពីនីតិវិធីក្នុងការទាមទារសំណងលើការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ឬគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលពីខាងយើងខ្ញុំ។

វិធីសាស្រ្តទាមទារសំណងទៅលើធានារ៉ាប់រងសុខភាព ឬគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល ពីស៊ីប៊ី អ៊ីនសួរេន
  • ទាក់ទងមកការិយាល័យផ្នែកទាមទារសំណងរបស់យើងខ្ញុំ តាមរយៈ 023 890 888 ឬអ៊ីម៉ែល claim@cbgeneral.vip
  • ប្រគល់ឯកសារទាមទារសំណងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់
  • ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតពីគ្រោះថ្នាក់ និង/ឫ ឯកសារពេទ្យ និង ប្រគ់លឯកសារឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
  • រង់ចាំរយៈពេល១៤ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ សម្រាប់ការដោះស្រាយសំណងរបស់អ្នក

ដើម្បីឱ្យការទាមទារសំណងរបស់អ្នកមានដំណើរការឆាប់រហ័ស សូមប្រគល់ឯកសារឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជា៖

  • សំណុំបែបបទបណ្តឹងទាមទារសំណងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដែលបានបំពេញត្រឹមត្រូវ
  • របាយការណ៍ ឬលិខិតបញ្ជាក់វេជ្ជសាស្រ្ត វិកយបត្រវេជ្ជសាស្រ្ត របាយការណ៍ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ វេជ្ជបញ្ជាពេទ្យ និងឯកសារទាក់ទងផ្សេងៗ
  • របាយការណ៍ប៉ូលីស (ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ ឫបាត់បង់ជីវិត)

ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត៖

  • ប្រគល់អត្តសញ្ញាណបណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន សៀវភៅគ្រួសារ សៀវភៅកិច្ចសន្យាការងាររបស់អ្នកត្រូវបានធានា/អ្នកស្លាប់/អ្នកតំណាងផ្ទាល់ខ្លួនស្របច្បាប់
  • ច្បាប់ដើមនៃលិខិតមរណភាព/លិខិតបូជាសព
  • របាយការណ៍ធ្វើកោសល្យវិច័យ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ!
☎️ 023 890 999
📩 info@cbgeneral.vip
ផ្នែកទាមទារសំណង៖ ០២៣ ៨៩០ ៨៨៨